JSPS, Özet Kanunlar

2021 İl İdaresi Kanunu Özet

ozet kanunlarr

2021 İl İdaresi Kanunu Özet

 • İl ilçe kurulması adlarının değiştirilmesi bir ilçenin başka bir ile bağlanması KANUN ile
 • Bucak kurulması kaldırılması C.BAŞKANININ onayı ile
 • Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi BAYINDIRLIK SAĞLIK VE SOSYALYARDIM BAKANLIKLARININ mütalası ile
 • Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması köy adlarının değiştirilmesi

İÇİŞLERİBAKANLIĞININ tasvibi ile yapılır,

ozet kanunlarr
jandarma özet kanunlar jsps
 • İl genel idaresinin başı ve mercii VALİDİR.
 • İllerde valilerin tayin ve tespit ettiği işlerde yardımcılığını ve valinin bulunmadığı zamanlarda vekilliğini yapmak üzere vali muavinleri bulunur.
 • Vali muavinleri en az 6 yıl kaymakamlık yapmış ve bu görevinin 2 yılını doğuda geçirmiş olması gerekir.
 • Valiler içişleri bakanlığınınin hası BAKANLAR KURULUNUN KARARI ve CUMHURBAŞKANININ tasdiki ile tayin olurlar.
 • Vali il sınırları içinde bulunan bütün genel ve özel kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiridir.
 • Vali memur kanununa göre personelin savunmasını aldıktan sonra uyarmakınamave5günlüğekadaraylıktankesmecezası verebilir.Valilerce verilencezalarkesindir.
 • Türkiye’nin merkezi idare kuruluşu bakımından illere, ilçelere ve bucaklara bölünmesinde belirleyici faktör:1-CoğrafiDurum,2-İktisadiŞartlar,3-Kamu Hizmetlerinin Gerekleri
 • Valiler vali muavini ve kaymakamların il idare başkanlarının ve il ve bölge muhakemat müdürlerinin genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derece diğer memurların ise ikinci derece sicil amiridir.
 • Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur.
 • Valiler, ildeçıkabilecekveyaçıkanolayların,emrindekikuvvetlerleönlenmesinimümküngörmedikleriveyaönleyemediklerihallerde, İçişleriBakanlığındanvegerekirseKaraKuvvetleriKomutanlığının sınır birlikleri dahil olmak üzere en yakın kara, deniz ve hava birlik komutanlığındanmümkün olan en hızlı vasıtalar ile müracaat ederek yardım isterler. Birden fazla ilde bu olay olmuşsa iş bölümü ve koordinasyon C.Başkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yürütülür.
 • Genel Kolluğun yetersiz kaldığı, durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenine ciddi şekilde bozması hallerinde İş İşleri Bakanının Teklifi Cumhurbaşkanın kararıyla TSK görevlendirilir.
 • Güvenlik kuvvetleri ile yardıma gelen askeri kuvvet arasında işbirliği ve koordinasyon, yardıma gelen askeri birliğin komutanının da görüşü alınarak vali tarafından tespit edilir. Ancak, bu askeri birliğin belirli görevleri jandarma ya da polis ile birlikte yapması halinde komuta, sevk ve idare askeri birliklerin en kıdemlikomutanıtarafındanüstlenilir

İcra edilen operasyonlar kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hallerde güvenlik kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan kişilerin izlenirken girdikleri konuta, işyerine veya kamuya açık olmayan kapalı alanlar ilebunların eklentilerine can veya mal güvenliğinin sağlanması ya da kişinin yakalanması amacına münhasır olmak üzere, yetkili birlik komutanının yazılı emriyle girilebilir. Birlik komutanının kararı 24 saat içindehâkimonayınasunulur.

 • İl idare şube başkanları kendi görevlerinden dolayı valiyekarşısorumludur.
 • Her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılacak olan paraların illere dağıtımı ve kullanımı ile ilgili esaslar İçişleriBakanlığıncabelirlenir.
 • Bu madde uyarınca kuruluş ve kişilerden sağlanan ve satın alınan malzeme, araç ve gereçlerin satınalma, kira ve kullanım bedelleri ile işçi ücretleri ve benzeri giderler için ödeme emri beklenmez. İçişleriBakanı veya valinin onayı yeterli sayılır. Ödemeler usul ve esasları Maliye Bakanlığının görüşü alınarakİçişleriBakanlığıncayürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir
 • Vali yılda 4 defadan az olmamak üzerelüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması işlerin gözden geçirilmesi maksadıyla idarişubebaşkanlarınıheyet halindetoplar.
 • Vali yıldabirdefakaymakamlarıtoplantıya çağırır.
 • Vali , Ceza ve Tevkif evlerinin muhafazasını C.Savcısıyla birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.
 • Valiliğin talebi 7 gün içinde sonuçlandırılır.
 • İlçe genel idaresinin başı KAYMAKAMDIR
 • Kaymakam ilçede hükümetin temsilcisidir.
 • Kaymakamlar içişleri bakanlığı müdürler encümeninin intihabı ve bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olur.
 • Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.
 • Kaymakam ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecede memurlarına uyarmavekınamacezası

verebilir.

 • Kaymakam ilçe sınırları içinde bulunan özel ve genel kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiridir.
 • Kaymakam her yıl ilçenin bütün bucaklarıyla köylerinin en az yarısını ve ilçe içindeki teşkilatı teftiş eder.
 • İlidarekuruluvalininbaşkanlığında1-hukuk işleri müdürü,2- defterdar, 3-milli eğitim müdürü 4- hükümet hekimi, 5-sağlık ve sosyal yardım ve 6-tarım ve veteriner müdürlerinden teşekkül eder
 • İlçeidarekurulukaymakamın başkanlığında 1-tahrirat katibi, 2-mal müdürü, 3-hükümet hekimi, 4-milli eğitim memuru ile 5-tarım memuru ve veterinerden oluşur

İl idare kurulu kararına karşı 91gün içinde idarimahkemeye dava açılabilir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir