Askeri Bilgiler

2022 yılı 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları

UmumiHifzissihhaKanunu

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezaları 2022 yılı umumi hıfzıssıhha idari para cezaları. Maske takmazsak cezası nedir?. 1593 sayılı kanun idari para cezaları. 2022 yılı maske takmama cezası ne kadar? 2022 yılı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Devletin alacağı Umumi Hıfzıssıhha kararları

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti bütçeleriyle muayyen hatlar dahilinde olarak aşağıda yazılı hizmetleri doğrudan doğruya ifa eder:

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamın Uygulanacak İdari Para Cezaları
1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Kapsamın Uygulanacak İdari Para Cezaları

1 – Doğumu teshil ve çocuk ölümünü tenkis edecek tedbirler.

             2 – Validelerin doğumdan evvel ve doğumdan sonra sıhhatlerinin vikayesi.

             3 – Memlekete sari ve salgın hastalıkların hulülüne mümanaat.

             4 – Dahilde her nevi intani, sari ve salgın hastalıklarla veya çok miktarda vefiatı intaç ettiği görülen sair muzır amillerle mücadele.

             5 – Tababet ve şubeleri sanatlarının icrasına nezaret.

             6 – ilaçları ve bütün zehirli müessir ve uyuşturucu maddelerle yalnız hayvanlar için serumlar ve aşıları murakabe hariç olmak üzere her nevi serum ve aşıları murakabe (2).

             7 – Çocukluk ve gençlik hıfzıssıhhasına ait işlerle çocuk sıhhat ve bünye sinin muhafaza ve tekamülüne ait tesisatın murakabesi.

             8 – Mektep hıfzıssıhhası.

             9 – Mesai ve san’at hıfzıssıhhası işleri.

             10 – Maden suları ile sair havassı şifaiyesi olan sulara nezaret.

             11 – Hıfzıssıhha müesseseleri ve bakteriyoloji laboratuvarları ve alelümum hayati muayene ve tahlillere mahsus müesseseler küşat ve idaresi.

             12 – Mesleki tedrisat müesseseleri küşat ve idare veya mümasili müessesatı murakabe ve bunlara müsaade itası.

             13 – Mecnunlarla sair ruhi hastalıklara mahsus tedavihaneler veya malül veya herhangi bir noksanii hilkate malik olanları kabul edecek yurt veya müesseseler tesis ve idare.

             14 – Muhacrin sıhhat işleri.

             15 – Hapisanelerin ahvali sıhhiyesine nezaret.

             16 – Tıbbi istatistiklerin tanzimi.

             17 – Sıhhi neşriyat ve propagandalar.

             18 – Vesaiti münakale umuru sıhhiyesinin nezaret.

Madde No:İhlal Edilen Madde Konusu2022 Yılı Ceza Miktarı
Madde 283Bu kanunda yazılı olan yasaklaraaykırı hareket
edenler veya zorunluluklara uymayanlarafiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde ikiyüzelli
türklirasından bin türk lirasına kadar idari para cezası verilir
Alt Değer : Üst Değer
1.171 Tl : 4.724 Tl.

Belediyelerin umumi hıfzıssıhha kararları

Belediyelerin umumi hıfzıssıhha ve içtimai muavenete taallük eden mesailden ifasile mükellef oldukları vazifelere aşağıda zikredilmiştir.

             1 – İçilecek ve kullanılacak evsafı fenniyeyi haiz su celbi.

             2 – Lağım ve mecralar tesisatı.

             3 – Mezbaha inşaatı.

             4 – Mezarlıklar tesisatı ve mevta defni ve nakli işleri.

             5 – Her nevi muzahrafatın teb’it ve imhası.

             6 – Meskenlerin sıhhi ahvaline nezaret.

             7 – Sıcak ve soğuk hamamlar tesisi.

             9 – Umumi mahallerde halkın sıhhatine zarar veren amilleri izale.

             10 – Sari hastalıklarla mücadale işlerine muavenet.

             11 – Hususi eczane bulunmayan yerlerde eczane küşadı. 

             12 – İlk tıbbi imdat ve muavenet teşkilatı.

             13 – Hastane, dispanser, süt çocuğu, muayene ve tedavi evi, aceze ve ihtiyar yurtları ve doğum evi tesis ve idaresi.

             14 – Meccani doğum yardımı için ebe istihdamı.

Zührevi hastalıklarla mücadele

Vücudun hangi kısmında ve ne şekilde tezahür ederse etsin frengi, belsoğukluğu ve yumuşak  şankr müptela her şahıs kendisini Türkiye’de sanat icrasına mezun bir tabibe tedavi ettirmeğe mecburdur. Çocukları tedavi ettirmek mecburiyeti ana ve babalarına veya bu çocuklara bakan ve himaye eden kimselerle müesseselere racidir.

Veremle mücadele

Akciğer ve hançere vereminin her sari şeklinde musap olanlarla veremin herhangi seriri şekline musap olarak vefat edenlerin isim ve adresleriyle ihbarı mecburidir. Musaplar sekiz gün ve vefatlar yirmi dört saat zarfında hastalığı veya ölümü teşhis ve tesbit eden her tabip tarafından en yakın sıhhiye dairesine şifahen veya tahriren ihbar edilir.

Diğer idari yaptırım cezaları ve tutanak örneklerine ulaşmak isterseniz JSPS uygulamamızı indirebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir