Kamu Personeli Alımı

2022 yılı Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş Yardımcısı Alacak

2022 yili Saglik bakanligi 40 mufettis yardimcisi alimi

2022 yılı Sağlık Bakanlığı 40 Müfettiş Yardımcısı Alacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 30 Ocak 2022-18 Şubat2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile 40 (Kırk) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Şartları

2022 yılı sağlık bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Sağlık Bakanlığı 40 müfettiş yardımcısı alım ilanı

Giriş Sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
 2. En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
 3. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak.

ç)Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(01.01.1987 tarihinden sonra doğanlar)

 1. Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.
 2. Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENECEK BELGELER

Adaylar, sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapacaklardır.

Başvurular 27 Aralık 2021 tarihinde saat 00.01’de başlayıp, 09 Ocak 2022 tarihinde saat 23.59’da

sona erecektir.

İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda gönderilecek olup bizzat veya posta yoluyla yapılan, başvuru şartlarını taşımayan, eksik, yanlış evrakla yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 30 Ocak 2022-18 Şubat 2022 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA adresinde ve iki aşamalı SÖZLÜsınav şeklinde yapılacaktır.

Sözlü sınavın ilk aşaması, tüm adayların katılımıyla 30 Ocak 2022 tarihinde, 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu aşamada, ilanın 7/a maddesinde yer alan değerlendirmeye esas olmak üzere adaylardan, sorulan sorulara yazıyla cevap vermeleri istenecektir. İkinci aşama ise 31Ocak-18Şubat2022tarihleri arasında gerçekleştirilecek, adaylar ilanın 7/b-e maddesinde belirtilen diğer yönlerden değerlendirmeye tabi tutulacaklardır. Teftiş Kurulu Başkanlığının internet adresinde, adaylarla hangi günlerde görüşüleceğine dair gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya COVID-19 vakası temaslısı olan adaylar, sınav girişinde görevlilere bilgi vermelidirler. Bu durumdaki adaylar birinci aşamada ayrı salonda sınava alınacaklar, ikinci aşamada ise diğer adaylardan ayrılarak sınav komisyonunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sınava alınacaklardır.

SINAVA GİRİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfasının çıktısını alacaklar ve sınav günü yanlarında getireceklerdir. (Sırasıyla, “Başvurularım”, “Bilgiler”, “Aday Başvuru Bilgileri”, “Yazdır”)

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı, T.C. kimlik numaralı ve onaylı kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

GİRİŞ SINAVI KONULARI

 1. Hukuk;
  1. Anayasa hukuku (Genel esaslar),
  2. İdare hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat,
  3. Ceza hukuku (Genel esaslar ve memur suçları),
  4. Medeni hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar),
  5. Borçlar hukuku (Genel esaslar),
  6. Ticaret hukuku (Genel esaslar),
  7. Ceza muhakemeleri usulü hukuku (Genel esaslar).
 2. İktisat;
  1. İktisat teorisi (Mikro iktisat, makro iktisat),
  2. İktisadi düşünceler ve doktrinler tarihi,
  3. Para, banka, kredi ve konjonktür,
  4. Uluslararası iktisadi ilişkiler ve teşekküller,
  5. İşletme iktisadı,
  6. Güncel ekonomik sorunlar.
 3. Maliye;
  1. Genel maliye teorisi ve maliye politikaları,
  2. Kamu giderleri,
  3. Bütçe.

ç) Muhasebe;

 1. Genel muhasebe,
 2. Bilanço analizi ve teknikleri,
 3. Ticari hesap.
 4. Genel, güncel ve sosyo-ekonomik konular.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar;

 1. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Adaylar, sınav komisyonu tarafından (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek belirlenecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir