1. Ana Sayfa
  2. Sorular

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları
+ - 0

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları 2021 yılı için hazırlanmış Türk ceza kanunu soruları

Ceza sorumluluğunun şahsiliği

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.

Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

(2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

(3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır;

(5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur.

Haksız tahrik

Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Soruları

Türk ceza kanunu hakkında özet olarak hazırlanmış denemeleri çözebilirsiniz soruların daha fazlasına ulaşmak için Jandarma ve sahil güvenlik personel sınavı uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Jandarma Sınavları Uygulaması Android

JSPS Uygulaması Apple

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU SORULARI

Tebrikler - 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU SORULARI adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türk Ceza Kanununda cezanın belirlenmesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Hakim, somut olayda failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını göz önünde bulundurarak işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.
B
Bir suçun temel şekline nazaran daha ağır veya daha az cezayı gerektiren birden fazla nitelikli hallerin gerçekleşmesi durumunda; temel cezada önce indirme sonra artırma yapılır.
C
Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle indirim veya artırım, birinci fıkra hükmüne göre belirlenen ceza üzerinden yapılır.
D
Kanunda açıkça yazılmış olmadıkça cezalar ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir.
E
Hapis cezası için bir günün, adlî para cezası için bir Türk Lirasının artakalanı hesaba katılmaz ve bu cezalar infaz edilmez.
Soru 2
Türk Ceza Kanununda dava zamanaşımıyla ilgili kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası aşağıda verilen hangi durumda düşer?
A
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş geçmesiyle
B
Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl geçmesiyle
C
Otuz yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi yıl geçmesiyle
D
Beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda on beş yıl geçmesiyle
E
Altı yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl geçmesiyle
Soru 3
Türk Ceza Kanununa göre aşağıdaki durumlardan hangisi soykırım suçunu oluşturmaz?
A
Kasten veya bilmeyerek öldürme
B
Kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüklerine ağır zarar verme
C
Grubun, tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması
D
Grup içinde doğumlara engel olmaya yönelik tedbirlerin alınması
E
Gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi
Soru 4
Türk Ceza Kanununa göre çocuk düşürtmeyle ilgili hangisi doğrudur?
A
Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi sekiz haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
B
Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
C
Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
D
Gebelik süresi on haftadan az olan kadının çocuğunu isteyerek düşürmesi halinde, bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
E
Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilir.
Soru 5
Türk Ceza Kanununa göre kaçmaya imkan sağlamakla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçmasını sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
B
Hükümlünün kaçmasını sağlayan kişi, çekilecek olan hapis cezasının süresine göre iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
C
Gözaltına alınan, tutuklu veya hükümlünün, muhafaza veya nakli ile görevli kişinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasından yararlanarak kaçması halinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
D
Verilecek ceza kaçması sağlanan kişi sayısına göre değişmez.
E
Bu suçların, cebir veya tehdit kullanılarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
5 tamamladınız.

Yazar Hakkında

Yorum Yap