Özet Kanunlar

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Özet

ozet kanunlar
kaçakçılıkla mücadele kanunu özet 2021
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Özet

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Özet

 • Bu kanundaki suçlardan birine iştirak etmiş olan kişi resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce fiili diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse verilen bilginin faillerin yakalanmasının veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilinin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza 3 te 2 oranındaindirilir.
 • Bu kanunda belirtilen suçlardan olup ta devletin siyasi iktisadi ve askeri güvenliğini bozacak yada çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halleri hariç diğer suçlardan birini tamamlayan kişi etkin pişmanlık göstererek soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katını devlet hazinesine ödediği takdirde hakkında verilecek ceza yarısı kadar indirilir. Ancak bu suçu birden fazla işlemesi ya da örgüt faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde etkin pişmanlık UYGULANMAZ.
 • Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması halinde kaçakçılık suçuna görecezalandırılır.
 • Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan KİŞİLERİN ÜZERİ EŞYASI YÜKLERİ VE ARAÇLARI gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince ARANABİLİR . Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal ELKONULUR
 • Bu yerlerde rastlanacak kişi ve her nevi taşım araçları yetkili memurlar tarafından DURDURULUR ve KİŞİLERİN EŞYA YÜK VE MALZEMELERİ İLE VARSA TAŞIMA ARAÇLARI ARANIR. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal EL KONULUR.
 • Türkiye de sicile Kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken kaçakçılık suçunu işlenmesinde tekrar kullanılması halinde el konula araç ALIKONULUR. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alı koyma tarihinden 30 GÜNiçinde GÜMRÜK İDARESİNEteslim etmesi halinde araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklemeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde satıştan elde edilen gelirden taşıtın taşınması ve muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar kovuşturma sonucuna göre emanet hesabına alınır. Bu hükmün uygulanmasındaki değerler. Kara taşıtları için kasko değeri,deniz taşıtları için makine sigortasının değeri sigortasız taşıtlar ve hava taşıtları için ise piyasadeğeri esas alınır.
 • Kaçak şüphesi ile el konulan ve alıkonulan her eşya markası miktarı cinsi tipi seri numarası gibi eşyanın ayırt edici özelliklerinin gösterildiği bir tutanakla GÜMRÜK İDARESİNE teslim edilir.
 • Muhafazası özel tesisi ve tertibatı gerektiren malzemeler için veya gümrük idaresinin depolama kapasitesini aşan eşya özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere bunun mümkün olmaması halinde ilçelerde kaymakam illerde valinin uygun göreceği yerlerekonulur.
 • El konulan ve ambalajlarında herhangi bir bandrol etiket hologram pul damga gibi işaret bulunmayan tütün mamulleri etil alkol metanol ve alkollü içeceklerden el koyan idarelerce numune alınır, numune dışındaki kısımtutanağabağlanarakimhaedilir.İmhatutanağıilenumuneenyakıngümrükidaresineteslimedilir.
 • Kaçak akaryakıt yakalandığı ildeki il özel idaresine il özel idaresi bulunmuyorsa defterdarlığa miktarı cinsi ve özelliklerinin gösterir bir tutanakla yakalandığı yerde teslim edilir.
 • el Kaçak şüphesiyle el konulan AKARYAKIT HARİÇ her türlü eşya hakkında koyma tarihinden itibaren 6 AYancak eşyanın zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı veya muhafazasının ciddi külfet oluşturması halinde 1 AYiçerisinde gerekli tespitler yapılarak soruşturma aşamasında

HAKİM, kovuşturma aşamasında MAHKEME tarafından tasfiyesine karar verilir.

 • Satılarak tasfiye edilen eşya ve taşıtların satış bedeli EMANET HESABINAalınır.
 • Bu kanun uyarınca el konulan kaçak akaryakıttan teknik ve düzenlemelere uygun olanlar İL ÖZEL İDARELERİNCE İL ÖZEL İDARESİNİN BULUNMADIĞI YERLERDE DEFTERDARLIKLARCA numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli iadelerin kullanımına bedelsiz olarak verilir.
 • Kaçakçılık kanunu kapsamına giren suçlar için açılan davalar ASLİYE CEZAMAHKEMELERİNDE

görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak Resmi Belgede Sahtecilikvarsa AĞIR CEZA MAHKEMESİbakar.

 • Eşyanın miktar bakımından fazla olması veya saklanması özel tesis ve tertibatı gerektirmesi halinde, eşya, özelliklerine göre doğrudan ilgili idarelere, bunun mümkün olmaması halinde İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığıncabelirlenecek usûl ve esaslara göre mahallin en büyük mülkî amirinin uygun göreceği bir yere konulur.

İKRAMİYELER

 • Bir ihbar sonucunda kaçak akaryakıtın sahipli yakalanması halinde %10’ututarında ihbaredene,

%10’ututarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine, kamu davasının açılmasını takip eden 3 ay içinde ikramiye ödenir. Kaçak akaryakıta ilişkin mahkûmiyet hükmünün veya müsadere kararının

kesinleşmesini takip eden 3 ay içinde %15 tutarında ihbar edene, %15 tutarında yakalama eylemine bizzat ve fiilen katılan kamu görevlilerine ilave ikramiye ödenir.

 • Uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında, her türlü uyuşturucu maddenin birim miktarı ve uyuşturucu madde elde edilen bitkilerin ekili olduğu alanın yüzölçümü esas alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; 3 üncü maddenin on sekizinci ve on dokuzuncu fıkraları kapsamında gerçekleştirilen yakalamalarda ise, Bakanlar Kurulunca paket, kilogram ve litre bazında tespit edilecek sabit rakamların memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerinin; sahipli yakalanmış ise yarısı kamu davasının açılmasını, diğer yarısı mahkûmiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, sahipsiz yakalanmış ise tamamı müsadere kararının kesinleşmesini takip eden 3 ay içinde ödenir

İthal: CIF

İhraç: FOB

Akaryakıt: Benzin, gaz yağı, jet yakıtı, motorin, fuel-oil, sıvılaştırılmış petrol gazları, doğal gaz,

Akaryakıt Olmayan: Solvent, Madeni ve Baz yağ, asfalt, solvent nafta ve benzeri petrol ürünleri

Kaçakcılığı İzleme ve Önlemede Görevli: 1- Mülki Amir, 2- Gümrük, 3- Emniyet, 4- Jandarma, 5- Sahil Güvenlik Nitelikli Haller: 1- Örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi halinde verilecek ceza iki katı arttırılır, 2- Üç ve daha fazla kişi tarafından işlenmesi halinde yarı oranında artırılır, 3- Kaçakçılık fiillerini önleme ve izlemek görevlileri tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır, 4- Belgelerde sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde ayrıca bu suçtan da ceza alır, 5- devletin siyasi, ikdisadi ve askeri güvenliğini bozacak şekilde işlenmesi halinde verilecek ceza on yıldan aşağı olmaz, 6- Sabit yada seyyar tank ve ekipman kullanarak yapılması halinde cezalar iki kat artırılır.

İKRAMİYELER: 1- Ateşli Silahlar: Sahipli yakalanırsa: ( kamu davası açılınca yüzde 25, mahkumiyet kesinleşince yüzde 75 ), Sahipsiz yakalanırsa: ( yüzde 50 müsadere kararı verilince ),

 • Uyuşturucu: Sahipli yakalanırsa : ( kamu davası acılınca yüzde 50, mahkumiyet kesinleşince yüzde 50 ), Sahipsiz yakalanırsa: ( yüzde 100 müsadere kararı verilince ),
 • Eşya: Sahipli Yakalanırsa: ( yüzde 50 mahkumiyet ), Sahipsiz yakalanırsa: ( yüzde 25 mahkumiyette ), dağıtılacak ikramiyenin yüzde 50 muhbire, yüzde ellisi yakalayan personele, ihbarsız yakalınrsa yüzde 100 yakalan personele verilir. ( sahipsiz yakalanan eşyanın değeri, mahallin en büyük mülki amirinin görevlendireceği Maliye Bakanlığı, Gümrük Müşteşarlığı ve Sanayi ve Ticaret Odası Temsilcilerinden oluşan heyet belirler.)
 • Akaryakıt: Sahipli Yakalanırsa: ( kamu davası acılınca: yüzde 10 yakalayan personele, yüzde 10 ihbarcıya, mahkumiyet kesinleşince: yüzde 15 yakalayan personele, yüzde 15 ihbarcıya ), Sahipsiz yalanırsa: ( yüzde 50 eksik ödenir hem el koyana hem muhbire )

Kaçak Eşya Taşımada Kullanılan Aracın Müsadere edilmesindeki Şartlar:

 • Kaçak Eşyanın, Suçun işlenmesini kolaylaştıracak veya fiilen ortaya çıkmasını engelleyecek şekilde özel olarak hazırlanmış gizli tertibat içerisinde saklanmış veya taşınmış olması,
 • Kaçak eşyanın, taşıma aracı yüküne göre miktar veya hacim bakımından tamamını veya ağırlıklı bölümünü oluşturması veya naklinin, bu aracın kullanılmasını gerekli kılması,
 • Taşıma aracındaki kaçak eşyanın, Türkiye’ ye girmesi veya Türkiye’ den çıkması yasak veya toplum veya çevre sağlığı açısından zararlı maddelerden olması,
 • Etkin pişmanlık nedeniyle fail hakkında cezaya hükmolunmaması veya kamu davasının düşmesine karar verilmesi, sadece suç konusu eşya ile ilgili olarak müsadere hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Kaçak Akaryakıt Tavsiyesi :1- El konulan kaçak akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olanlar, İl Özel İdaresi, İl Özel İdaresi bulunmayan yerde defterdar tarafından numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tavsiye edilir ve teslim tutanağı en yakın gümrük idaresine teslim edilir.

2- Sahipsiz olarak yakalanan kaçak akaryakıtın ulusal marker saha ölçüm sunucunun, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen şart ve seviyede olmaması halinde bahse konu ürünler analiz yapılmaksızın teknik düzenlemelere aykırı kabul edilir ve tavsiye edilir.

3- Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt İl Özel İdaresi veya Defterdarlık tarafından en yakın rafineriye satılır. Rafinerici bu ürünleri almakla yükümlüdür.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir