Gündem

CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVLERİNİN DIŞ KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

kahramanmaras ta cezaevi firarisi yakalandi 7259f

CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVLERİNİN DIŞ KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLARKORUMA:


Cezainfaz kurumunun ve tutukevinin distan korunması ile ilgili genel
esaslar sunlardır:
a. Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin dış koruması jandarmaya ait-
tir. Bu yerlerde görev alacak birliklerin teşkilat konuş ve kuruluşu ceza-
infaz kurumu ve tutukevlerinin özellikleri dikkate alınarak Jandarmanın
kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir.
Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin korunmasına memur edilen jan-
darmanın görevi dışarıdan emniyet ve koruma tedbirleri almak tutuklu
ve hükümlülerin kaçmalarına meydan vermemektir.
b. Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin dış korunması ile görevli Jan-
darmanın ųyacağı genel kurallar.

CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVLERİNİN DIŞ KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
CEZA İNFAZ KURUMU VE TUTUKEVLERİNİN DIŞ KORUNMASI İLE İLGİLİ ESASLAR
 1. Jandarma hükümlü ve tutuklularla görüşemez ve ilişki kuramaz.
 2. Jandarmalar hiçbir şekilde cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin iç
  işlerinde ve gardiyanlık görevlerinde kullanılmazlar.
 3. Cezainfaz kurumu ve tutukevlerine girmesi yasak olan silah, alet ve
  eşyanın bu yerlere sokulmasına engel olurlar.
  4.Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin yetkili amir ve memurları tara-
  fından verilmiş izin ve Jandarma muhafazasında olmadıkça hiçbir hü-
  kümlü ve tutuklu dışarıya bırakılmaz.
 4. Cezainfaz kurumu ve tutukevi görevlileri tarafından bastırılamaya-
  cak genel bir harekat ve ayaklanma meydana geldiğinde; cezainfaz kuru-
  mu ve tutukevi müdürü, yoksa vekili, o da yoksa gardiyanların başvuru-
  su üzerine Jandarma olaya müdahale ederek sükunu sağlar.
  c. Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin diş korumasıyla ilgili şu önle-
  meler alınır.
 5. Cezainfaz kurumu ve tutukevleri bina ve eklentilerinin firara mey-
  dan vermeyecek şekilde sağlam olup olmadığı tesbit edilerek durum bağlı bulunan birlik komutanlığı aracılığıyla mülki ve adli makamlara bildirilir.
 6. Sabotajlara karşı korumayla sabotajları önleme ve müdahale planı
  yapılır.
 7. Nöbetçi kulübeleri arasında muhabere irtibatı sağlanır.
 8. Adli makamlarla koordineli olarak cezainfaz kurumu ve tutukevle-
  rinde sık sık arama yapılır.
 9. Cezainfaz kurumu ve tutukevleri çevrelerinin ışıklandırılması ve
  alarm tertibatlarının istenilen şekilde olması ve arızalarının anında gide-
  rilmesi için yetkili makamlarla işbirliği yapılır.
 10. Adliye binalarında muhkem bir “EMNİYET ODASININ” bulundu-
  rulması konusunda yetkilimakamlar nezlinde gereken girişimlerde bu-
  lunulur.
 11. Elektrik kesilmelerinde kullanılmak üzere jeneratör, lüks, vb. mal-
  zemelerin temini için gerekli temaslarda bulunulur.
 12. Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinde görevlendirilen gardiyanların
  ahlaki durum ve tutumları yakınen izlenir.
 13. Cezainfaz kurumu ve tutukevlerinin dıştan saldırıya elverişli olup
  olmadığı incelenerek, ilgili makamlarla koordine yapılıp kontrole alınır.
 14. Nöbet yerleri ve nöbetçi sayısı; bizzat koruma birlik ve karakol ko-
  mutanları tarafından nöbetçilerin birbirleriyle göz ve ses irtibatı yapacak
  biçimde gece ve gündüz için ayrı ayrı tesbit edilir.
 15. Olağanüstü hallerde muhafaza görevinin nasıl yapılacağına dair
  bir plan hazırlanır. Bu planın örneği ve ayrıntıları “EMNİYET VE ASA-
  YIS PLANLARI YÖNERGESİ”nde gösterilmiştir.
 16. Nöbet mahallerine birer genel ve özel talimat yapılarak asılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir