Gündem

Emniyet Genle Müdürlüğünden Yeni Disiplin Ceza Puanı

egm disiplin ceza

2017 senesinden itibaren yeni bir disiplin cezası olarak uygulanmaya başlayan 7068 sayılı genel kolluk disiplin hükümleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin kabul edilmesine dair yasanın “Disiplin Ceza puanına bağlı şekilde meslekten çıkarma cezası verilmesi” başlıklı 12.Maddesi hakkında uygulamada dikkat edilecek hususlar belirtilmişti.

Ancak, bakanlık ve emniyet genel müdürlüğü disiplin kurullarında yapılan araştırmalarda; disiplin ceza puanı uygulamalarında yeknesaklığın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

egm disiplin ceza
Emniyet Genle Müdürlüğünden Yeni Disiplin Ceza Puanı

Konu ile alakalı güncel mahkeme kararları incelendiğinde; Van 4.Idare mahkemesince; “…Disiplin ceza puanına esas alınan cezaların bir kısmının iptal edildiği ve 20 ceza puanının altına düştüğü” gerekçesi ile iptal kararı, Hatay 2.Idare mahkemesince; “…Disiplin kurulu kararlarında ceza puanına değinilmediği, disiplin ceza puanlarının hesaplanıp personele bildirilmediği ve dava açma hakkı tanınmadığı…” gerekçesi ile yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumunun öneri kararında: “…Silsile halinde verilen disiplin cezalarının 7068 sayılı yasanın 12.Maddesinde düzenlenen personel hakkında meslekten çıkarma cezasının gerektirecek durum olarak dikkate alınmaması gerekli olduğu, aksi durumda uygulaması yapılacak yaptırımın yapılan ihlalle orantılı olmayacağı…” biçiminde belirtilmiştir.

Buna göre, mahkeme karar gerekçeleri de göz önüne alınarak konu ile alakalı işlemlerin hukuka uygunluğu ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacı ile:

  1. Personelin farklı zamanlarda gerçekleştirdiği fiillerle ilgili birden çok soruşturma dosyası aynı tarih boyunca disiplin kurullarınca ya da disiplin amirlerince karara bağlanmakta, bu durum personelin aleyhine olacak biçimde ceza puanının dolmasına sebep olur. Bu sebeple her bir dosyanın disiplin kurulu ya da disiplin amiri tarafından bekletilmeksizin karara bağlanması,
  2. Disiplin cezalarına ilişkin tebligat evrakı içerisinde, güncel ceza puanı durumu ve hakkında resen verilen disiplin ceza sayısının da ilgili personele tebliğ edilmesi,
  3. Mükerrer ceza verilmesinin engellenmesi amacı ile, aynı disiplin cezasına ilişkin puanın geriye doğru 1 ya da 5 senelik dönemlerden sadece bir tanesi için değerlendirmeye alınması,
  4. Ceza puanına esas teşkil eden cezalardan iptal edilen olup olmadığının tespit edilmesi,
  5. Bazı dosyalarda, birbirine yakın sürelerde devamlılık gösteren aynı mahiyetteki eylemler için ayrı ayrı soruşturma onayı alınarak değerlendirildiği ve her bir eylem için ayrı disiplin cezası verildiği gözlemlendiğinden , bahse konu işlemlerin hukukun temel prensiplerinden olan iyi niyet karinesine uygun olarak sonuçlandırılabilmesi bakımından, konu ve kişi birliği olan ve eş zamanlı olarak sürdürülen soruşturmaların mümkün olduğunca birleştirilerek tek dosya üzerinden tekamül ettirilmesi hususlarında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi merkez teşkilatı, eğitim öğretim kurumları ve 81 il emniyet müdürlüğüne gönderilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir