Gündem

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2021 yılı Uzman Erbaş Alım İlanı Yayınlandı

2021 uzman erbas alimi

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2021 yılı Uzman Erbaş Alım İlanı Yayınlandı mı? 2021 yılı uzman erbaş alım ilanları. Sahil Güvenlik motorcu uzman erbaş alımı ne zaman? Sahil Güvenlik 2021 yılı Uzman erbaş başvuruları ne zaman? Sahil güvenlik uzman erbaş başvuru ne zaman? Sahil Güvenlik Komutanlığı nerelerde var? Uzmanlık alımları ne zaman? Uzman çavuş olmak için hangi sınava girilir? Sahil Güvenlik kimler başvurabilir? Sahil güvenlik uzman ne iş yapar?

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım Şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.

Uzman Erbaş Başvuru Zamanı Ne Zaman?

Başvurular, 21-30 Eylül 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden


e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan
edilecektir.


b. Başvurular; 21 Eylül 2021 saat 14:00’de başlayıp, 30 Eylül 2021 saat 11:00’de sona erecektir. Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

Alım yapılacak branşlar aşağıdaki gibidir;

sahil güvenlik komutanlığı 2021 yılı uzman erbaş alımı
sahil güvenlik uzman erbaş alımı 2021

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.


NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.


NOT-3: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.


NOT-4: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların, terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.


NOT-5: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek diğer branş/branşlara aktırılabilecektir.


NOT-6 Motorcu, Topçu, Serdümen, İkmal ve Kurbağaadam branşına başvuruda bulunacak adaylara sayfa-13’teki testler uygulanacaktır.


NOT-7: Muhafız branşı uzman erbaşlar Deniz Güvenlik Timlerinde görev yapmak üzere yüzer birliklerde de istihdam edilebileceklerdir. Muhafız branşına başvuru yapan adaylara sayfa-14’teki fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri uygulanacaktır.


NOT-8: İkmal (Aşçı) branşı adaylar Kamarot görevi de yapacaktır.


NOT-9: Motorcu, Muhafız, Topçu ve Serdümen branşlarına başvuruda bulunup, yapılan sınavlarda başarılı olan adayların sevk edilecekleri hastanelerden “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararına ilave olarak “KOMANDO OLUR” kararlı sağlık raporu da almaları gerekmektedir.

Uzman Erbaş Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,


b. En az lise mezunu olmak,


c. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),


ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
olmak,


d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),


e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),


f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha
sonra doğmuş olanlar başvurabilir),


Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2021
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),


g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,


ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),


h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki
şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,


ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,


i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,


j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü
bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmamak,

BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

a. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için (sözleşmeli erler dâhil), Uzman Erbaş
Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan “UZMAN ERBAŞ
OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ” adayın ilk amirine yapacağı müracaat doğrultusunda
ilgili birlik komutanı tarafından doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.


b. Olumlu olarak doldurulan nitelik belgesi; sınav/seçim aşamalarına gelirken ilgili personele
teslim edilmek üzere adayın kendisine kapalı zarf içerisinde (imzalı ve mühürlü) ve zarfı
açmayacağı hususu tebliğ edilerek teslim edilecek (varsa RDM kayıtları ve disiplin ceza
kararları/mahkeme kararları ile birlikte), olumsuz nitelik belgesi doldurulan adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir.


c. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adayların nitelik belgeleri, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birlikleri tarafından hazırlanacaktır.


ç. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuran adaylara sınavlar ve sağlık raporu işlemleri
süresince yıllık izinlerine mahsuben izin verilecektir. Ayrıca, adayların sınavlara nüfus cüzdanı ve
askeri kimlik kartları ile iştirak etmeleri sağlanacaktır.

Sahil Güvenlik kimler başvurabilir?

a.    Yasal Dayanak:

  1.  3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu
  2.  Uzman Erbaş Yönetmeliği

b.    Yaş Şartı:
Başvuru yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan, başvuru esnasında 3’üncü görev yılını tamamlamış olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak.)
c.    Öğrenim Şartı:
En az lise mezunu olmak.
ç.    Askerlik Şartı:
Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak (başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak)
d.    Sağlık Şartı:

  1. TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  2. 1,64 metreden daha kısa boylu olmamak.

e.    Başvuru Yöntemi:
Başvurular, bilgilendirme/başvuru kılavuzlarında belirtilen internet adresi üzerinden alınmaktadır.
f.    Sınav Aşamaları:

  1. Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavı,
  2. Ön sağlık muayenesi,
  3. Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (Kılavuzda zorunlu branşlar için yüzme dâhil),
  4. Uygulamalı meslek bilgisi sınavına,
  5. Mülâkat sınavı.

İlanı Görmek İçin Tıklayın

Diğer Mobil Uygulamalarımız üzerinden Askeri sınavlara hazırlanabilirsiniz.

JSPS

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir