Askeri Bilgiler

Çevre Kanunu İdari Para Cezaları

cevre kanunu

Çevre Kanunu İdari Para Cezaları

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine (2.067 TL) , ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine (4.136 TL),

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine (2.067 TL),

Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara (8.272 TL),

Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere (16.547 TL), idari para cezası verilir.

Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara  (96.561 TL) idarî para cezası verilir. Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa  (193.135 TL) idarî para cezası verilir.

  İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

   Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara (24.123 TL) idarî para cezası verilir.

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için lirası (60.000 TL) , akaryakıt istasyonları için  (30.000 TL), tankerler için (3.000 TL) idari para cezası verilir.

Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara(16.547 TL),

Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda (24.821 TL), idari para cezası verilir.

 Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için (40.223 TL) idarî para cezası verilir.

   Zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara (241.424 TL) idarî para cezası verilir.

  Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere  (24.123 TL) idarî para cezası verilir.

 Yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için (1.594 TL), ulaşım araçları için  (4.813 TL), işyerleri ve atölyeler için  (16.082 TL), fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için (48.275 TL) idarî para cezası verilir.

 Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına (661,94 TL), bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına (165,49 TL), beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına  (16,54 TL)

  Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton başına (120,60 TL), bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve ilave her gros ton başına (24,06 TL), beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her gros ton başına  (382 KR),

Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına  (330,97 TL), bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına  (66,20 TL), beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına (16,54 TL),

Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı yapan tanker, gemi ve diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına  (165,49 TL), bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına  (33,10 TL), beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına  (16,54 TL), idarî para cezası verilir.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir