1. Ana Sayfa
  2. Sorular

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları
+ - 0

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları ve kanun hakkında kısa bir özet bulunacak Kamu personeli seçme sınavları ve bazı kurumlar içerisinde görevde yükselme sınavlarında çıkabilecek sorulardır. Jandarma ve sahil güvenlik sınavlarında çıkabilecek örnek sorulardır. Daha fazlası için uygulamamız içerisinde soruları çözebilirsiniz.

Hâkimin davaya bakamayacağı hâller

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları

a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,

b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulunmuşsa,

c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,

d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlât edinme bağlantısı varsa,

e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,

f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa,

g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmışsa,

h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,

Hâkimlik görevini yapamaz.

Tanıkların çağrılması

anıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır.

(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.

(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir.

(4) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir.

(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları Çıkmış Sorular

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları

Tebrikler - 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ceza Muhakemesi Kanununa göre el konulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Elkonulan eşya, zarara uğraması veya değerinde esaslı ölçüde kayıp meydana gelme tehlikesinin varlığı halinde, hükmün kesinleşmesinden önce elden çıkarılabilir.
B
Karar verilmeden önce eşyanın sahibi olan şüpheli, sanık veya ilgili diğer kişiler dinlenir; elden çıkarma kararı, kendilerine bildirilir.
C
Elkonulan eşyanın değerinin muhafazası ve zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınır.
D
Elden çıkarma kararı, soruşturma evresinde mahkeme, kovuşturma evresinde hakim tarafından verilir.
E
Elkonulan eşya, delil olarak saklanmasına gerek kalmaması halinde, rayiç değerinin derhâl ödenmesi karşılığında, ilgiliye teslim edilebilir. 
Soru 2
Ceza Muhakemesi Kanununa göre suç soruşturması veya kovuşturması sırasında aşağıdakilerden hangisi  maddî ve manevî her türlü zararlarını, Devletten isteyemezler?
A
Kanunlarda belirtilen koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına karar verilen kişiler
B
Kanunî gözaltı süresi içinde hâkim önüne çıkarılmayan kişiler
C
Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen tüm imkânlarından yararlandırılan kişiler
D
Kanunî hakları hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine getirilmeden tutuklanan kişiler
E
Kanuna uygun olarak tutuklandığı hâlde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen kişiler
Soru 3
Ceza Muhakemesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi tazminat istemenin koşullarından değildir?
A
Mahkeme, kararını duruşmalı olarak verir. İstemde bulunan ile Hazine temsilcisi, açıklamalı çağrı kâğıdı tebliğine rağmen gelmezlerse, yokluklarında karar verilemez.
B
Karar veya hükümlerin kesinleştiğinin ilgilisine tebliğinden itibaren üç ay ve her hâlde karar veya hükümlerin kesinleşme tarihini izleyen bir yıl içinde tazminat isteminde bulunulabilir.
C
İstem, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır.
D
Tazminat isteminde bulunan kişinin dilekçesine, açık kimlik ve adresini, zarara uğradığı işlemin ve zararın nitelik ve niceliğini kaydetmesi ve bunların belgelerini eklemesi gereklidir.
E
Mahkeme, dosyayı inceledikten sonra yeterliliğini belirlediği dilekçe ve eki belgelerin bir örneğini Devlet Hazinesinin kendi yargı çevresindeki temsilcisine tebliğ ederek, varsa beyan ve itirazlarını onbeş gün içinde yazılı olarak bildirmesini ister.
Soru 4
Ceza Muhakemesi Kanununa göre ifade ve sorgunun tarzıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlü değildir.
B
Şüphelinin veya sanığın  kendisine yüklenen suç anlatılır.
C
Şüphelinin veya sanığın Müdafi seçme hakkının olmadığı anlatılır.
D
Şüphelinin veya sanığın kendisine yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmak zorunda olduğu söylenir.
E
Şüphelinin veya sanığın kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırma olanağı sağlanmaz.
Soru 5
Ceza Muhakemesi Kanununda ihbar ve şikayetle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A
Suça ilişkin ihbar veya şikâyet, Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılabilir.
B
Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikâyet geçersiz sayılır.
C
Yurt dışında işlenip ülkede takibi gereken suçlar hakkında Türkiye'nin elçilik ve konsolosluklarına da ihbar veya şikâyette bulunulabilir.
D
Bir kamu görevinin yürütülmesiyle bağlantılı olarak işlendiği iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluş idaresine yapılan ihbar veya şikâyet, gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
E
İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
5 tamamladınız.

Soruların devamını JSPS uygulamamız üzerinde çözerek devam edebilirsiniz.

Yazar Hakkında

Yorum Yap