1. Ana Sayfa
 2. Jandarma
 3. 2021 Yılı Jandarma Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

2021 Yılı Jandarma Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

featured

2021 Yılı Jandarma Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvurusu

GENELBİLGİLER

Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemler Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda açıktan temin yoluyla (4) sözleşmeli bilişim personeli temini yapılacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli olarak göreve başlayacak olan personele 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin tavanücretininiki katı maaş ödemesi yapılacaktır. Görev yeri Ankara’dır.

jandarma bilişim

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,
 3. Müracaat tarihinin son günü olan 11Mart2021 tarihi itibariyle (internettenyapılanbaşvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüştkararı almış olmak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 1. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 2. 657 Devlet Memurları Kanunu 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığıbulunmamak,
 3. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 4. Erkek adaylar için;askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedeksınıfageçirilmiş olmakveya yapmış sayılacakşekildemuafolmak,

ğ. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

 1. Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak,

ı. Hakkında yaptırılacak güvenliksoruşturması vearşivaraştırmasısonucuolumluolmak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Tablo-1’de ilân edilen unvan için, unvanın karşısında belirtilen “personelde aranan nitelikler” bölümündeki temelniteliklerinisağlamak, (“personeldearanannitelikler”bölümündeki“tercihsebepleri”ise değerlendirmeaşamasında dikkatealınacaktır.),

Fakültelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya fakültelerin 4 yıllık mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

 1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak.

ç. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek. (Belge olaraköğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezunolunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerdenalınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurskatılımsertifikalarıgibibelgelerkabul edilir.),

 1. ‘‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
 2. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
 3. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,
 4. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak, ğ. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 5. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak, YDS veya Yükseköğretim Kurulunca YDS dengi sınavlardan puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın YDS puanı (0) olarak dikkate alınır,

ı. KPSS puanının yüzde yetmişiile yabancı dil puanının yüzde otuzununtoplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, belirtilen kontenjanın on katına kadar aday ile son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı’’na çağrılacaktır. [(Sınavın icra edileceği tarih dikkate alınarakKPSSpuanı 2 yıl (2019,2020), YDSpuanı 5yıl(2016, 2017, 2018,2019, 2020)geçerlidir.)].

Kaynak Jandarma

Yorum Yap

Yorum Yap