JSPS, Özet Kanunlar

2935 Sayılı Ohal Kanunu Özet

ozet kanunlarr

2935 Sayılı Ohal Kanunu Özet

 • Cumhurbaşkanı; tabi afet, tehlikeli salgın veya ağı ekonomik bunalım hallerinden birinin veya birden fazlasının görülmesi durumunda, anayasa ile kurulan düzenin ve temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik bir durum olduğunda milli güvenlik kurulunun görüşünü alarak yurdun tamamında veya bir bölümünde 6ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilir. Olağanüstü hal kararı Resmi Gazetede yayımlanır ve hemen TBMM onayına sunulur. TBMM ohal süresini değiştirebilir.
 • Cumhurbaşkanın istemi üzerine OHAL her defasında 4 ayı geçmemek üzere uzatılabilir veya kaldırabilir. Karar alınmadan önce MGK’nın görüşü alınır.
 • OHAL süresince C.Başkanı OHAL’in gerekli kıldığı konularda kısıtlamalara ve usullere bağlı kalmaksızın KHK çıkarabilir.
 • Tabi afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebepleriyle OHAL ilan edilen bölgelerde bulunan 18-60yaş arasındaki bütün vatandaşlar OHAL sebebi ile verilecek işleri yapmakla yükümlüdürler.
 • Tabii afet ve tehlikeli salgın hastalıklar sebebiyle olağanüstü hal ilanında, olağanüstü hal ilanını gerektiren hususlar göz önünde bulundurularak aşağıda yazılı tedbirler alınabilir:
 • a) Bölgenin belirli yerlerinde yerleşimi yasaklamak, belirli yerleşim yerlerine girişi ve buralardan çıkışı sınırlamak,belli yerleşim yerlerini boşaltmak veya başka yerlere nakletmek,
 • b) Resmi ve özel her derecedeki öğretim ve eğitim kurumlarında öğrenime ara vermek ve öğrenci yurtlarını süreli veya süresiz olarak kapatmak,
 • c) Gazino, lokanta, birahane, meyhane, lokal, taverna, diskotek, bar, dansing, sinema, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri ile kulüp vesair oyun salonlarını, otel, motel, kamping, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini denetlemek ve bunların açılma ve kapanma zamanını tayin etmek, sınırlamak, gerektiğinde kapatmak ve bu yerleri olağanüstü halin icaplarına göre kullanmak,
 • d) Bölgede olağanüstü hal hizmetlerinin yürütülmesi ile görevli personelin yıllık izinlerini sınırlamak veya kaldırmak,
 • e) Bölge sınırları içerisindeki tüm haberleşme araç ve gereçlerinden yararlanmak ve gerektiğinde bu amaçla geçici olarak bunlara elkoymak,
 • e) Tehlike arz eden binaları yıkmak; sağlığı tehdit ettiği tespit olunan taşınır ve taşınmaz mallar ile sağlığa zararlı gıda maddelerini ve mahsullerini imha etmek,
 • g) Belli gıda maddeleri ile hayvan ve hayvan yemi ve hayvan ürünlerinin bölge dışına çıkarılmasını veya bölgeye sokulmalarını kontrol etmek, sınırlamak veya gerektiğinde yasaklamak,
 • h) Gerekli görülen zaruri ihtiyaç maddelerinin dağıtımını düzenlemek,
 • Ekonomik işler OHAL koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı başkanlığında ekonomik işlerden sorumlu devlet bakanı, maliye bakanı, ticaret tarım, orman sanayi ve teknoloji, enerji ve tabi kaynaklar, gümrük ve tekel ve çalışma bakanlarından oluşur.
 • OHAL ilan edilen bölgede ohal şiddet hareketlerinden kaynaklıysa sokağa çıkma yasaklanabilir,
 • belirli yerlerde veya belirli saatlerde kişilerin dolaşımlarını veya toplanmalarını araçla seyretmeleri yasaklanabilir, kişilerin üstünü araçlarını ve eşyaları aranabilir suç eşyası niteliğinde olanlara el konulabilir.
 • OHAL ilan edilen bölge sakinleri ile bu bölgeye hariçten girecek kişiler için kimlik belirleyici belge taşıma mecburiyeti konulabilir.
 • Gazete dergi broşür afiş vs. matbuat toplatılabilir.
 • Sesle yapılan her türlü yayım denetlenebilir.
 • Hassasiyet taşıyan kamu kurum ve kuruluşları ile kişilere ait kuruluşlarla bankalara iç güvenliklerini sağlamak için özel koruma tedbirleri aldırılabilir.
 • Her nevi sahne oyunu ve filmler denetlenebilir gerektiğinde yasaklanabilir.
 • Ruhsatlı olsa dahi her çeşit silah ve mermilerin taşınması ve nakledilmesi yasaklanabilir.
 • OHAL ilanından koordinasyon CUMHURBAŞKANLIĞINCA veya CUMHURBAŞKANININ GÖREVLENDİRECEĞİ CUMHURBAŞKANI YRD. YADA BAKANLIKÇA sağlanır.
 • Dernek faaliyetlerini; her dernek hakkında ayrı karar almak ve 3 ayı geçmemek kaydıyladurdurmak
 • Olağanüstü halin uygulanmasında görev ve yetki:
 • a) Olağanüstü hal bir ili kapsıyorsa ilvalisine,
 • b) Bir bölge valiliğine bağlı birden çok ilde ilan edilmesi halinde bölgevalisine,
 • c) Birden fazla bölge valisinin görev alanına giren illerde veya bütün yurtta ilan edilmesi halinde, koordine ve işbirliği CUMHURBAŞKANLIĞINCA sağlanmak suretiyle bölge valilerine, aittir. ( Bölge Valisi ohal ilan edilen valilere görev ve yetkilerinin bir kısmınıdevredebilir.
 • Olağanüstü hal ilan edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkemeleri ile askeri mahkemelerin görevlerine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır
ohal kanunu özet
jandarma özet kanunlar jsps

Olağanüstü halin bir ilde ilanı halinde, bu yolda karar alma yetkisi il valisine aittir.

+ İlan edilen olağanüstü halin gerektirdiği harcamaları karşılamak üzere genel bütçe ödeneklerini % 5’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu ödenekleri ilgili genel bütçeye dahil idarelerle, katma bütçeli daireler bütçelerinin mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine kaydetmeye ve ödeneklerin ivedi olarak kullanımını sağlayacak önlemleri almaya, Maliye Bakanı yetkilidir.

+ Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konur.

Benzer İçerikler

1 thoughts on “2935 Sayılı Ohal Kanunu Özet

 1. yahya dedi ki:

  sınavlara hazırlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir