Gündem

2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi Lise Mezunu 5 bin Subay ve Astsubay Alımı Başvuruları Başladı

msü askeri öğrenci başvuruları

2022 yılı Milli Savunma Üniversitesi Lise Mezunu 5 bin Subay ve Astsubay Alımı Başvuruları Başladı. MSÜ lise mezunu harp okullarına ve Astsubay Meslek yüksek okullarına öğrenci seçme sınavı başvuruları başladı. 2022 yılı için msü 5 bin öğrenci alımı yapacak. MSÜ 2022 yılı başvuruları nasıl yapılacak? MSÜ başvuru şartları nedir? sorularını cevaplayacağız. MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI (2022-MSÜ)
VE ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ. Milli Savunma Üniversitesi Lise Mezunu Subay ve Astsubay Alımı başladı.

2022 yili msu subay ve astsubay basvurulari
2022 yılı msü askeri öğrenci alımı başvuruları

MSÜ 2022 Yılı Subay ve Astsubay Başvuru Şartları

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yapılacaktır.

Bu kılavuz, 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

 1. Sınava başvurular, 13Ocak-9Şubat2022tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
 3. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
 4. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesinden kaynaklanabilecek sorun ve sorumluluklar adayın kendisine aittir.
 5. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.

DİKKAT:Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).
 2. Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 3. Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadınöğrenciler,sadeceHarpOkullarına(HO)alınacağındankadınöğrencilerin,en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir.
 4. Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

 1. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.
 1. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, MilliSavunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.trinternet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerindentercihini yapmayanadaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
 1. Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
  1. Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS TYT (2021-YKS TYTsınavınagirmiş,200veüzerindepuanalmışadaylar,2022-YKSTYToturumunakatılmayabilirler,ancak

MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2022- YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,

 1. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar,2022-YKSTYToturumunakatılmayabilirlerancakMSÜteklifidoğrultusundaMSB’ninbirtabanpuanbelirleyeceğinigözönündebulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2022-YKS TYT taban puanı almış olmak,
 1. MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç)Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

 1. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
 1. Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
 2. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
 3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,

ç)Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,

 1. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkûmiyeti bulunmamak,
 2. Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda ilgili mevzuatlara göre şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
 3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 1. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
 1. Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,
 1. Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
 1. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 1. Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
 2. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,
 1. “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,
 1. İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

MSÜ Sınav Kapsamı ve Konuları

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test
uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 135 dakikadır.

msü sınav konuları
msü sınav konuları

MSÜ HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI TERCİH İŞLEMLERİ

2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini
https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

DİKKAT !!!
Tercih yapmayan adaylar, Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2’nci seçim
aşamalarına çağrılmayacaklardır.

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARI

2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ)’nda Milli
Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2’nci seçim
aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde
yayımlanacaktır.

Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi,
Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları
yapılacak şekilde 3 gün,

Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki
Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün
sürecektir

MSÜ Faaliyet Takvimi

msü faaliyet takvimi
msü faaliyet takvimi

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN BOY VE AĞIRLIK SINIRLARI TABLOSU

askeri öğrenci vki
askeri öğrenci vki

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU ERKEK ASKERİ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN

askeri öğrenci fiziki yeterlilik
fiziki yeterlilik tablosu

KADIN ASKERÎ ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK

KADIN ASKERI OGRENCI ADAYLARI fiziki yeterlilik
kadın askeri öğrenci

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir