JSPS, Özet Kanunlar

2021 Kıyı Kanunu Özet (3621)

ozet kanunlarr

2021 Kıyı Kanunu Özet (3621)

Kıyı Cizgisi: Deniz Tabii ve Suni göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,

Kıyı Kenar Çizgisi: Deniz Tabii ve Suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu, kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırı.

Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alan.

Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı

kapsar.

Dar Kıyı: Kıyı Kenar çizgisinin, kıyı çizgisi iye çakısması

Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.

 • Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini takip eden 3 ay içindekıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.
 • Sahil şeritlerine yapılacak yapılar en fazla kıyı kenar çizgisine en fazla 50 m yaklaşabilir.
 • Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralara hiçbir yapı yapılamaz duvar çit tel örgü hendek kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz,
 • Kıyılara kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz kum çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez
 • Kıyılara moloz cüruf çöp gibi kirletici etkisi bulunan artıklar dökülemez.
 • Kıyıda, uygulama imar plan kararı ile;
 1. İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler,
 2. Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler Yapılabilir ve bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar.
 • Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin VALİLİĞEiletilen teklifi, VALİLİKgörüşü ile birlikte ÇEVREVEŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞINAgönderilir. Bakanlık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır.

kıyı kanunu özet
jandarma özet kanunlar jsps
 • Kıyı kenar çizgisi valiliklerce kamu görevlilerinden oluşturulan en az 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir.
 • Bu komisyon:

1-Jeoloji Mühendisi 2-Jeolog ve jeoformolog 3-Harita ve Kadastro Mühendisi 4-Ziraat Mühendisi 5-Mimar ve Şehir Plancısı 6-İnşaat Mühendisi

 • Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun gördüğü kıyı kenar çizgisi ÇEVREVEŞEHİRCİLİK

BAKANLIĞINCA onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

 • Kıyıda ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapılabilmesi için, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDANgerekli iznin alınması zorunludur. Yapı ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir. İznin verilme şekil ve ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA tespit edilerek çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde belirtilir.
 • Kıyı kanunu kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kontrolü belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise valiliklerce yürütülür. İlgili Bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir