Özet Kanunlar, JSPS

Suç Eşyası Yönetmeliği Özeti JSPS 2021

ozet kanunlar

Suç Eşyası Yönetmeliği Özeti JSPS 2021

ozet kanunlar

 • Suç eşyası ile ilgili işlemler Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi atında emanet bürosunca yürütülür.

 • Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde bir emanet bürosu bulunur. Emanet bürosunda emanet memuru görev yapar.

 • Adalet dairelerinin bulunduğu binalarda suç eşyasının muhafazası maksadıyla penceresiz, eğer pencere bulunuyorsa dışarıdan sökülmeyecek bir biçimde demir parmaklıklı penceresi olan çift kilitli demir veya çelik kapılı rutubet almayan havalandırması süreklilik arz esen ve yangına karşı her türlü tedbirin alındığı muhkem bir yer tahsis edilir. Bu yerler kamera sistemi ile kontrol edilir.

 • Devlet sırrı niteliğindeki bilgileri içeren bilgi belge CD DVD harici bellek veya benzeri aygıtlar yüksek güvenlikli kasada saklanır.

* Emanet memurunca teslim alınan eşyanın başka bir yere nakli Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile olur.

 • İadesine karar verilmiş olup usulüne uygun meşruhatlı tebligata rağmen sahipleri tarafından 1 AY içerisinde alınmayan veya kendilerine tebligat yapılamayan kimselere ait en geç 2 AY içerisinde satılarak bedeli milli bankalardan birine ilgilisi adına açılacak vadeli hesaba yatırılır. Bir malzemenin satışına karar verecek makam BULUNDUĞU YERİN SULH CEZA HAKİMİDİR.

 • İadesine karar verilmiş olup da mahkeme kararı kendilerine tebliğ edildiği halde sahipleri tarafından geçerli sürede teslim alınmayan ve ekonomik değeri bulunmayan eşyanın Cumhuriyet savcısı başkanlığında emanet memuru ve bir zabıt katibinden oluşan komisyonca imhasına karar verilir. İmha komisyon huzurunda yapılır ve buna dair bir tutanak tanzim edilir.

Emanet memuru, emanet bürosuna teslimi tarihinden itibaren içerisinde, hakkında herhangi bir karar verilmemiş olan eşya veya paraları, ilgili mahkemeden 1 yıl sorulmak üzere, Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma veya esas kaydı sayısını ihtiva eden bir yazı ile Cumhuriyet başsavcılığına bildirir. Mahkeme veya daire yazı işleri müdürü ile Cumhuriyet başsavcılığı yazı işleri müdürü en geç 15 gün içinde bu eşya ve paraların ilgili bulundukları iş veya davaların karara bağlanıp bağlanmadıklarını, hakkında bir karar verilmiş ise, kararın bir suretini de eklemek suretiyle aynı yoldan durumu emanet bürosuna bildirirler.

 • Hakim kararı olmaksızın yapılan el koyma işlemi 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını elkoymadan itibaren 48 saat içinde açıklar. Aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar.

 • Emanet makbuzu 3 suret olur. Bir tanesi soruşturma evrakına, bir tanesi kolluk birimene, bir tanesi ise kartonda saklanır.

 • Ateşli Silahlar, patlayı madde vb. eşyalar Mahalli Jandarmasında emanet deposunda tutulur.

 • Kara deniz ve hava araçları mahallin en büyük mal mumurluğuna verilir.

 • Kıymetli evraklar zamanaşımı dolana kadar emanet bürosunda muhafaza edilir.

 • İade edilmeyen suç eşyasının iade edilmeme sebebi ilgili merciden 3 aylık fasılarla sorulur.

 • Değerli Kağılar için Adalet Bakanlığının kararı ile kasa kiralanır, kasanın açılıp kapanması C.Savcısının yazalı evrakı ile kasa en az iki kişi tarafından açılır kapanır ve kasada bulunan deftere işlenir. Defter kasada kalır.

 • İadesine karar verilmiş olupta sahibi ölmüş veya hakkında gaiplik kararı alınmış bulunanlara ait eşya yetkili SULH HUKUK HAKİMENE tevdi olunur.

 • İadesine karar verilen eşyanın sahibi tespit edilememesi halinde bulunmuş eşya gibi işlem yapılır.

 • Emanet Bürosunda Tutalacak Kayıtlar: 1- Şuc Eşyası Esas Kaydı, 2- Kasa Kaydı, 3- Muhabere Kaydı, 4- Zimmet Kaydı, 5- Kıymetli Eşya Kaydı,

 • Emanet Bürosunda bulunan ancak suç eşyası kaydı ile bağlantısı kurulamayan eşyanın tasfiye işlemi o yer adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde 15 gün asılır. Asılmasına müteakip üzerin de herhangi bir talep edilmeyen eşyanın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tasfiyesi yapılır.

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir