JSPS, Özet Kanunlar

2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ ÖZET

ozet kanunlar

2021 JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ ÖZET

 • PersonelKaynakları:
 • 1-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tarafından,
 • 2-Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bünyesindeki eğitimi komutanlıklarındaki eğitimlerin başarı ile tamamlayanlardan,
 • 3-Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Akademide yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen sınıf ve branşlara yönelik olarak diğer yükseköğrenim kurumlarıyla protokoller yapılarak öğrenci yetiştirilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğrenim kurumlarında öğrenci okutabilir. Bu kapsamda uygulanacak usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.
 • 4-Personel İhtiyacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ayrı ayrı hazırlanarak BAKANLIK tarafından onaylanan İNSAN GÜCÜ PLANINA göre karşılanır.

İlkNasıp:Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini, diğer yükseköğrenim kurumlarını ve eğitim

komutanlıklarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak jandarma hizmetleri veya sahil güvenlik hizmetleri

sınıflarında göreve başlayacak personelin ilk nasıp işlemleri: ( 926 Sayılı Kanun, 4678 Sayılı Kanun, 3466 SayılıKanun,3269SayılıKanunile6191 SayılıKanun) hükümleri uygulanır.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ ÖZET
Jandarma özet kanunlar

Jandarmada Bulunan Subay Branşları:

(Jandarma,İstihkam,Muhabere,Pilot,İkmal,Bakım,Personel,Kimyager,Vetenir Hekim,Mühendis,Maliye,Öğretmen,Bando,Tabip,Eczacı,DişTabii,Sağlık)

JandarmadaBulunanAstsubayBraşları:(Jandarma,İstihkam,Muhabere,Uçak ve Helikopter Teknisyeni,İkmal,Bakım,Personel, Maliye, Bando,Sağlık)

SahilGüvenlikteBulunanSubayBraşları:(Sahil Güvenlik, İkmal, Mühendis)

SahilGüvenlikteBulunanAstsubayBraşları:(Güverte,Makine,İkmal,Uçak Bakımı,İdari,Bilgi Teknolojileri)

 • PersonelinBraşDeğişikliği: Sağlık Durumu, Uçuştan Ayrılma, Özel Hizmet Niteliğini Kaybetme, İkinci Bir İhtisas, Yeterlilik Değişikliği, Kuruluş ve Kadro Değişikliği sebebiyle braşların değişmesi ve yeni bir braş kurulması durumunda kurumun ihtiyaçları doğrultusunda braş belirleme kurul kararı ile değiştirilebilir.
 • Braş belirleme kurulları üye tam sayısı ile toplanır. Ve oy çokluğu ile karar alırlar. Çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.İlk branş belirleme kurullarının kararları Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanın, ilk braş belirleme ve braş değişikliğine ilişkin braş belirleme kurullarının karaları ise ilgisine göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı onayı ile kesinleşir.
 • Atama İlkeleri:
 • 1-Atamalarda Hizmet Bölgesinin Özellikleri esas alınır.
 • 2-Personel Hayatları boyunca Farklı hizmet bölgeleri arasında zorunlu atama işlemine tabi tutulur.
 • 3-Mesleki gelişim programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış branş, ihtisas ve mesleki gelişim planlarına uygun olarak atama planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır.
 • 4-Bakanlık tarafından belirlenecek kiritik ve kilit karolar hariç olmak üzere yapılan atamalarda aynı braş veya ihtisasa sahip personelden aynı ili tercih edenlerin atamasında puanlama sistemi de göz önünde bulundurulur.
 • 5-Birliklerin personel yönünden desteklenmesi, iç güvenlik öncelikleri, risk analizleri, ve muhtemel gelişmelere göre bakanlıkça belirlenen güvenlik öncelikleri ve özel kanunlarda yer alan görevler esas alınarak Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında belirlenir.
 • 6-Subay ve Astsubaylar atama yönetmeliğinde belirtilen sebepler hariç olmak üzere atandığı yerde hizmet bölgesini tamamlaması esasdır.
 • 7-İhtiyaç duyulması halinde subay kadrolarına astsubay atanabilir.

Atamalarda Dikkat Alınacak Esaslar:

1-Mesleki Gelişim Durumu 2-Kadro İhtiyaçları

3-Hizmet Bölgesinde Hizmet süresi veya varsa zorunlu hizmet süresi 4-Terfi Durumu

 1. Braş ve İhtisasları
 2. Kendisinin, eşinin, bakmakla sorumlu olduğu çocuğu veya anne çatı altında anne veya baba hakkında hayati önem arz eden sağlık raporu bulunması halinde
 3. Varsa puanlama sistemi
 4. Personelin atanma isteğindeki yerler 9-Aşayis, idari ve zaruri sebepler

Hizmet Bölgelerinin Belirlenmesi ve Hizmet Sürelerinin Hesaplanması:Hizmet Bölgelerini dereceleri: (Genel Gelişmişlik Düzeyi, Barınma İmkanları, Coğrafya ve İklim Koşulları, Eğitim İmkanları, Emniyet ve Aşayiş, Sosyal ve Kültürel imkanları, Sağlık İmkanları, Günlük Yaşam, Özlük Haklarındaki Farklılıklar, Bölgenin İstenirlik Düzeyi, Ulaştırma ve Haberleşme İmkanları gibi kriterler dikkate alınır.

Personelin Ödevleri Hak ve Sorumlulukları:

 1. Sadakat
 2. Tarafsızlık ve Devlete Bağımsızlık 3-Davranış kuralları
 1. Amirin Görev ve Sorumlulukları
 2. Personelin Görev ve Sorumlulukları 6-Kişisel Sorumluluk ve Zarar

7-Kişelerin Ugradıkları Zararlar 8-Basına Bilgi ve Demeç Verme

 1. Belge,Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi 9-Diğer Ödev ve Sorumluluklar
 2. Uygulamayı İsteme Hakkı 11-Güvenlik

12-Emeklilik 13-Çekilme

 1. Müracat, Şikayet ve Dava Açma ( Söz ve Yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amir atlayarak yapılır. Müracaat ve şikayetler incelenerek enkısazamandailgiliye bildirilir.
 2. İsnat ve İftiralara Karşı Koruma: (Personelin hakkında yapılan şikayet iftiradan aklanırsa illerdevaliler

istinatta bulunanlar hakkında kamu davası açılması için C.Savcılığındanister ) 16-Diğer Haklar.

Yasaklar:

1-Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 2-Grev Yasağı

 1. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faliyetlerde Bulunma Yasağı (Eşleri, Reşit olmayan çocukları veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunduğunda personel bu durumu 15 güniçinde bağlı olduğu kuruma bildirmekle yükümlüdür. )
 2. Hediye Alma Menfaat Sağlama Yasağı
 3. Denetimdeki Teşebbüsten Menfaat Sağlama Yasağı 6-İkinci Görev Yasağı

7-Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı (Personel teşkilattan ayrılsa dahi gizli bilgileri BAKANIN yazılı izni olmadıkça açıklayamaz)

 • Personel belediye sınırları içindeki nüfusu 1.000.000aşanilçelerhariçkendileriveeşlerininevlenmedenöncekinüfusakayıtlıolduğu ilçelereATANMAZ.
 • İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda;
 • Aynı yerdeki görevlere atananlar atamaemrininkendilerine tebliğedildikten24saatiçinde
 • Başka yerlerdeki göreve atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15gün içerisindeo yere hareket ederek belirlenen yol süresini içinde işe başlamak zorundadır.Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir
 • Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanmalsorumlusuhesapsorumlusumuhasebeyetkilisive mutemetler için devrinsona ermesinde görevlerine başlarlar(bu süre hiçbirşekilde1AYIGEÇEMEZ )
 • Atama emirleri aksi belirtilmedikçe atama emrinin yayınlanmasından itibaren 10GÜNiçerisindeilgilisine tebliğ edilir.
 • Atamaya tabi tutulan personelin izinli raporu tutuklu görevden uzaklaştırılmış olması göreve gelmemiş olması veya hastanede yatması tebligata engel değildir. Bu durumdaki personelin ilişik esmeleri gıyaplarında yapılır.
 • Personel kamu görevleri hakkında basına haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi, demeç VEREMEZ.Bu konuda gerekli bilgi ancak illerde VALİLERveİÇİŞLERİBAKANININYETKİLİKILACAĞIGÖREVLİLERtarafından verilir.
 • Genel atamalar, her yılın Mayıs ve Ekim (dâhil) ayları arasında yapılır
 • Personel emeklilik taleplerini OCAKŞUBATve TEMMUZAĞUSTOSaylarında verebilir. Çekilme talebinin kabulü, müracaattarihindenitibaren1aydan fazlageciktirilemez.
 • Personel kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış dahi olsalar İÇİŞLERİBAKANININ

yazılı izni olmadan açıklayamaz

 • Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını tehlikeye atarak üstün bir cesaret ve feragatle yerine getirdiği tespit edilen personele üstüncesaretveferagatmadalyasıİÇİŞLERİ BAKANItarafından verilir.
 • Nöbet, kurumlarda amirin münasip göreceği zamanda başlar ve 24saatigeçemez. Ancakkadınmemurlara; tabip raporlarında belirtilmesi halinde hamilelik boyunca ve doğumdan sonraki2 yıl süreyle gecenöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez, Engelli Memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyasıverilmez,Tatil ve Bayram Günlerinde nöbet hizmetlerinin aynı şahsa gelmemesi amirler tarafından takip edilir.Nöbetci Personel hastalanır yada mahkemeye çağrılırsa nöbet kendisinden sonra gleene devir olur. Nöbetci nöbet yerinden asla ayrılmaz sürekli göreve hazır bulunur.Nöbetcilerin kıyafetleri mevsime göre eğitim ve günlük kıyafet olarak belirlenir.
Yıllık izinler ve mazeret izinleri;
 • Jandarma Genel Komutanı için Bakan,
 • Jandarma genel komutanı yardımcıları için JandarmaGenelKomutanı,
 • Jandarma bölge komutanları için konuşlu bulunduğuilinvalisi,
 • İl ve ilçe jandarma komutanlıklarında tüm personel için valivekaymakamlar,
 • Diğer personel için birinci amirler,
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı için BAKAN
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisin diğer personelleri için AKADEMİ BAŞKANI
Personele Verilecek Ödüller:
 1. BaşarıBelgesi:Merkezde Bakan, İllerde Vali, İlçelerde Kaymakamlar tarafından verilir.
 2. ÜstünBaşarıBelgesi:Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
 3. ŞeritRozet:Personelin Moralini yükseltmek, tecrübelerini ve başarılarını gururla resmi üniformalarında taşımalarını sağlamak maksadıyla başarılarını, öğrenimlerini, görev yaptıkları yerleri temsilen personele verilir.
 4. Bröveler:Bir ihtisas ve yetenek kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara ve hizmet dolasıyla bir ihtisas kazananlara resmi üniformalarda taşımak üzere verilir.
 5. Madalya: Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını tehlikeye atarak üstün bir cesaret ve feragatla yerine getirdiği tespit edilen personele üstün cesaret ve feragat madalyası BAKANtarafından verilir.

Soruşturma Usulleri:

 1. Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür.
 2. Mülki görevlerinden doğan suçlar için 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanır 3-Adli görevlerinden doğan suçlar için 5271 sayılı kanunun 161 ıncı mad. 5 fık.
 1. Askeri görevlerinden doğan suçlar için :emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.
 2. Kişisel suçlarında genel hükümler uygulanır. Selamlama:

1-El ve Baş ile selamlama 2-Yalnız Baş ile selamlama

3-Kılıç veya çeşitli teçhizat ile selamlama 4-Bayraklarla selamlama

5-Selamlama her yerde ve her zaman yapılır. Astlar, üstlerinden evvel selam vermeye mecburdurlar. Aynı rütbede olanlar ve birbirinin rütbesini ayırt edemeyenler birbirini beklemeden selamlar. Üstler aynı usul ve esaslar ile astlarının selamını alır.

Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır:
 1. Atamaya yetkili amirler.
 2. Bakanlık müfettişleri.
 3. İllerde valiler.

ç) İlçelerde kaymakamlar

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir