Özet Kanunlar, JSPS

2021 JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU ÖZET

ozet kanunlar

2021 JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU ÖZET

 • Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren silahı GENELkolluk kuvvetidir.
 • J.Gn.K.lığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri İÇİŞLERİBAKANLIĞINCAdüzenlenir. Ancak seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlemesinde GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ görüşü alınır.
 • Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülkitaksimatesasalınır.
 • Jandarmanın görevleri ADLİASKERİVEMÜLKİgörevler diye 3’eayrılır.
2021 JANDARMA TEŞKİLAT GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU ÖZET
Jandarma özet kanunlar
 • Emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlamak korumak ve kollamak kaçakçılığı men ve takip ve tahkik etmek suç işlenmesini önlemek için tedbir almak ve uygulamak Ceza İnfaz Kurumları ve Tutuk Evlerinin dış korumalarını yapmak MÜLKİ görevler
 • İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek ADLİgörevler
 • Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile verilen askeri görevleri yapmak ASKERİGörevlerdir.
 • Jandarma birlikleri seferberlikvesavaşhalindeCUMHURBAŞKALIĞIKARARIYLAbelirlenecek bölümleriyle kuvvetkomutanlıklarıemrine girer. Geriye kalan bölümleri görevlerine devam eder.
 • Ayrıca Jandarma birlikleri; Gn.Kur.Bşk.lığının talebi üzerine İçişleri bakanlığının, illerde garnizon komutanlığının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendisine verilen askeri görevleri yapar
 • Belediye sınırları içinde olmakla birlikte hizmet gerekleri bakımından uygun görülen yerler jandarmanın görev ve sorumluluk alanı olarak tespit edilebilir İÇ İŞLERİ BAKANININkararıylabir il veya ilçenin tamamıpolisyadajandarmagörevvesorumlulukalanıolarakbelirlenebilir.
 • İl ve İlçelerdeki Jandarma ve polis sorumluluk alanları ilçelerde KAYMAKAMillerde VALİveya valinin görevlendireceği VALİYARDIMCISIbaşkanlığında JANDARMAVEEMNİYETtemsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Bukomisyon KaymakamveyaValininçağrısıüzerinetoplanır.

* Büyükşehir il veya ilçe belediyesi kurulması kaldırılması veya kentleşme ve diğer sebeplerdendolayısınırlardadeğişiklikolmasıhalindedeğişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ENGEÇ3AYiçerisinde sorumluluk alanları yeniden düzenlenir. Komisyon tarafından alınan karar İÇ İŞLERİ BAKANIN onanıyla yürürlüğe girer.

 • Jandarma ve emniyet teşkilatı kendi sorumluluk sahasında yetersiz kaldıkları veya kalacaklarınındeğerlendirilmesihalindemahalliMÜLKİAMİRLERtarafından birbirlerinin sorumluluk sahalarında geçici olarak görevlendirilebilirler.
 • Lüzum görüldüğü hallerde İÇİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN egm sgk.lığı ve J.gn.k.lığı arasında her kademedeki personel geçici olarak görevlendirilebilirler. İçişleri bakanı bu yetkisini illerde VALİLERE devredebilir.

* Ayrıca İÇ İŞLERİ BAKAN onayı ile Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ve Jandarma Genel Komutanlığındaki silah, tezcihat, mühümmat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazları birbirlerine geçici olarak tahsisi edilebilir veya bedelsiz olarak devredilebilir.

 • J.Gn.K.nın J.Gn.K.yrdc.larının generallerin ve il J.K.larının ataması CUMHURBAŞKANIKARARNAMAESİ
 • Albaylıktan Tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikten bir üst rütbeye terfiler CUMHURBAŞKANIKARARNAMESİ
 • İlgili personel, personel kaynağı planlanması, iç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre albay ve üst rütbelerde bekleme süreleri dolmadan kadrosuzluk tazminatı ödemek suretiyle CUMHURBAŞKANIONAYIİLEemekliğe ayrılır.
 • Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların nasip ve terfileri Jandarma Genel Komutanlığı özel kanunlarına göre yapılır.
 • Diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleriBakanlığınca, yapılır.
 • Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleriBakanlığınınonayıyla yapılır
 • Hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanınınonayıylagörevdebırakılabilirler.
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ya da kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olan Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay,

sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların Komutanlıkla İLİŞİKLERİİÇİŞLERİBAKANININONAYIİLEKESİLİR.

Mecburi Hizmet Süreleri:

 • 1-Subay ve astsubaylar nasbedildikleritarihtenitibaren15fiilihizmetyılıesas almak suretiyle mecburi hizmetlerine devam eder.
 1. Subay ve astsubaylar nasbedildikleri tarihten itibaren Jandarma Genel Komutanlığı hesabına yut içinde fakülte ve yüksekokul lisans ve lisansüstü öğrenim yapanlar buralardageçensürelerkadaruzatılır.
 2. Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı Kvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini bitiren subay ve astsubay üst karargah hizmetleri eğitimini bitiren astsubaylar buradageçen sürekadaruzatılır.
 3. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hesabına yurt içinde tıpta diş hekimliğinde uzmanlık , ezzacılıkta doktora eğitimi yapanlar buradageçensürenin yarısı kadar.
 4. Pilot eğitimini bitirenler yükümlülükleri 3yıluzatılır.
 5. Yabancı memlekete 6 ay veya daha fazla süre ile öğrenim, skaj, kurs, ihtisas, veya görgü ve bilgilerini artırmak için gidenler,gidişve dönüştarihleri arasındageçensüreniniiki katınakadaruzatılır.
 6. Yurt dışına sürekli göreve atanan subay ve astsubayların yükümlülükleri buralardageçensürekadaruzatalır.
 • Akademi Başkanı, en az yüksek lisans düzeyindeakademik kariyere sahip Jandarma veya Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfından general, amiral veya albaylar ya da yükseköğretim kurumlarının profesör öğretim üyeleri arasından İçişleriBakanıtarafındanatanır.
 • Akademi başkanına 4adetyardımcıatanabilir
 • Akademi başkanı İÇİŞLERİBAKANItarafından atanır.
 • Akademiye dekan ataması İÇİŞLERİBAKANItarafından yapılır
 • J.gn.k.na 4 adet yardımcı atanır.
 • Akademide ücret karşılığı ders vermek üzere görevlendirilen Bakanlık personeli ve diğer kişilere, haftada20, bir takvim yılında 360 saati aşmamakve 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen azami ek ders ücretlerini geçmemek kaydıyla, MaliyeBakanlığınınuygungörüşüüzerineBakanlık tarafından belirlenen miktar, esas ve usuller çerçevesinde ders ücreti ödenir.
 • Askeri personel, mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç, başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarının dört katını tazminatolaraködemekzorundadırlar.
 • İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta atamasıyapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam yerleri,il içiyerdeğiştirmelerivalitarafındanyapılır.
 • Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait hertürlüihtiyacınıvesilahvemühimmatınıİçişleriBakanlığıncabelirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar.
 • Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleriBakanlığıtarafındanSavunmaSanayiiMüsteşarlığınadoğrudanteklifedilir.
 1. Komando ve sınır birliklerinde % 52
 2. Diğerkarargah,birlikvekurumlarda%40
 • tutarını geçmemek üzere İçişleriBakanlığıncabelirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı asayiş tazminatı ödenir.
 • 1-Jandarma Hizmetleri sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde : 657sayılı DevletMemurları Kanunu uygulanır.
 • 2- Ancak nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre: 926 Sayılı TürkSilahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 3269 Sayılı Uzman ErbaşKanunutabipersonelhakkındakihükümleruygulanır.
 • Disiplin ve Soruşturma Usulleri:
 • 1Jandarma Personelinin Mülki görevinden doğan suçlar için : 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer KamuGörevlilerininYargılanmasHakkındakiKanun.
 • 2Adli Görevlerinden Doğan Suçlar için: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 161 mad. 5 fıkrası.
 • 3-Jandarma Personelinin Askeri görev verildiği taktirde bu görevlerden doğan suçlar için: Jandarma Personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.
 • İkmal Esasları:
 • 1-Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İŞ İŞLERİ BAKANLIĞINCA belirlenecek standartlara uygun olarak kedi bütçelerinden karşılar. Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI tarafından SAVUNMA SANAYİ

MÜŞTEŞARLIĞINA doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ GÜVENLİK önceliklerine göre değerlendirilir.

 • 2- Seferberlik ve Savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıklarının emrine girecek veya İş İşleri bakanı yada valilerce askeri görev verilen Jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı ( sefer stokları dahil ) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA sağlanır.
 • İl Jandarma Komutanı ile Merkez İlçe Jandarma Komutanı hakkında il Valisince, İlçe Jandarma Komutanı hakkında Kaymakam değerlendirmesi alınarak İl Valisi tarafından Her Yıl sonunda söz konusu kişiler hakkında değerlendirme raporu düzenlenir. Değerlendirme raporları personelin ( terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmede ) dikkate alınır.
 • Gözaltına alınanların yeme , içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.
 • 5271 Casusluk suçları hariç 250 ıncı mad. 1 fık. ( a,b,c) bentlerinde yazılı suçların işlenmesini önlemek amacıyla hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Jandarma Genel Komutanı veya İstihbarat Başkanın yazılı emriyle, Telekünomisyon yoluyla yapılan iletişim tespit edilir, dinleyebilir, sinyal bilgelerini değerlendirir ve kayda alabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, 24 saat içinde yetkili görevli hakimin onayına sunulur. Hakim kararını en geç 48 saat içinde verir. Sürenin dolması halinde hakim askine karar verirse tedbir derhal kaldırılır ve 10 gün içinde bütün kayıtlar yok edilir. Durum bir tutanakla tespit olunur. Yetkili ve görevli hakim ANKARA AĞIR CEZA MAHKEMESİ üyesidir. Kararlar en fazla 3 ay için verilir. Bu süre 3 ayı geçmeyecek şekilde 3 defa uzatılır. Ancak terör örgütü kapsamında olan suçlar 3 ay süre ile defalarca uzatılır.
 • Para Mükafatı:
 • 1-Ülkenin Güvelik ve esenliği, Devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarının korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen almakta olduğu maaşının :2katından5katınakadar
 • 2-Olanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta oldukları aylık tutarının: 6 katından 24 katına kadar

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir