Astsubay, Deniz Astsubay, Jandarma Astsubay, Kara Astsubay

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAYADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU

asem

BAŞVURU
a. Muvazzaf Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?
Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)’de
gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında
personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkek
adaylardan;
(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak
1995 ve daha sonraki doğumlular),
(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993
ve daha sonraki doğumlular),
-7-
(2) Yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (yurt içi eş değer programlar dikkate
alınmayacak, lisans mezunu adayların mezun olduğu program kaynak okul programı olarak kabul
edilecek, lisans mezunu adayların mezun olduğu ön lisans programları kaynak okul programı olarak
kabul edilmeyecektir.)
(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO
(1)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK)
onaylanmış (belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar; başvuru ekranından “Eğitim
Bilgileri” başlığının altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan
penceredeki bilgileri girecek, daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri
kaydedecek, müteakiben “Eğitim Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel.Yükle’
butonuna tıklayarak, önceden taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu
belgeyi sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)
(4) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P93 Ön Lisans puanı en az 60 olanlar,
2019 ve 2020 KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en
yüksek KPSS P3 puanı esas alınacak, lisans mezunlarının KPSS P93 puanları astsubay temininde
geçerli olmayacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.)
(5) Bando sınıfına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan
MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavından en az 50 puan alanlar
değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Bando sınıfına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim
aşamasından önce Genel Kültür Sınavına tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda
ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı yapılacaktır.
(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine
getirmemiş olanlar,
(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan Yedek Subay/Yedek Astsubay, erbaş ve erler,
(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),
(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler başvurabilecektir.
b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?
(1) Genel Başvuru Şartları:
(a) Muvazzaf astsubay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 68’inci
maddesi ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinde
düzenlenmiş olan nitelikleri taşımaktır. Bunlar:
(İ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(İİ) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış, yahut
para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış
olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(İİİ) Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,
(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,
-8-
(V) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında olumlu sonuç
almak,
(VI) Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,
(VII) Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî
nedenlerle çıkarılmamış olmak,
(VIII) Adlî sicil müdürlüğü, ilgili Cumhuriyet savcılığı ve kayıtlı olduğu yerli
askerlik şubelerinden temin edilecek belgelerde; bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranmamak
veya bu suçlardan soruşturma altında olmamak veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza
almamak,
(IX) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(X) Hakkında Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş,
kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış,
bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
(c) Millî güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da
terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.
(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin
Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesindeki diğer şartlara sahip olmak.
(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Tüm seçim aşamaları ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11
Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde”
belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili
Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;
(İ) Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
(İİ) Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
kararlı sağlık raporu talep edilecektir.
(b) U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK,
J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği uçuş ekibi adaylarının sahip
olması gereken sağlık niteliklerini taşıdıklarına yönelik “Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli
Olarak Uçar” kararlı sağlık raporu alacaktır.
(c) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi
sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan
adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;
(İ) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en
geç 30 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen
süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Per.Tem.D.Bşk.lığına ulaşan sağlık raporlarına işlem
-9-
yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların
adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin ilgili hastaneye
başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.
(İİ) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.
(İİİ) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep
edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında
gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.
(3) Özel Şartlar:
(a) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve
Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo
oranlarını gösteren nomogram TABLO-2’dedir.)
(b) TABLO-3’de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet testi ile mülakatta başarılı olmak,
(c) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman
jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış
olmak,
(ç) Hâlihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er
eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,
(d) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenlerden,
sözleşmesi kendi kusurları nedeniyle feshedilmiş olmamak, kendi isteği ile sözleşmesini
yenilememiş olmak veya ayrılmış olmak, en az üç yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme
süresi içerisinde olmak,
(e) Bando sınıfına başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmaksızın MSB.lığınca
yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı ile Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı
Kirazlıdere/ANKARA’da icra edilecek Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
(TABLO-4) başarılı olmak,
(f) Yedek Subay/Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-5’de bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış
olmak,
(ğ) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6’da
bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,
(h) Silahlı Kuvvetlerde Devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç sicil amirinden TABLO-7’de bulunan uygun onaylı nitelik belgesi almak,
(ı) Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların
bu görevlerinde aldıkları sicil notu, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olmak,
c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar ön başvurularını 25 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi
-10-
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta ile, dilekçe ile veya diğer şekilde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile
başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan
sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir
kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak
kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası
kullanılacaktır.
(4) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar
güncelleyebilecek, 25 Aralık 2020 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler
kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri,
Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir. Adaylar;
(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun olmak şartıyla istedikleri kadar
Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edebilecek,
(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara
yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı
olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığı
içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,
(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adayın yerleştirme işlemleri; aday, tercih
ettiği tüm Kuvvet Komutanlıkları için sınıflandırmaya tabi tutulacak şekilde yapılacak, her aday
kayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine kayıt yaptırabilecektir.
(5) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar
için farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması ve hem muharip hem de
yardımcı sınıf tercihi yapmaları adayın lehine olacaktır. (Örneğin sadece yardımcı sınıflar için
astsubay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için yapmış oldukları tercihler
dikkate alınmayacaktır.) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra değiştirilemeyecek, tercih
değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.
(6) Başvurusu kabul edilen adaylara ANKARA’da uygulanacak sınav tarihleri
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara
posta ile tebligat yapılmayacaktır.
(7) Asıl başvurular; başvurusu kabul edilen adayların Evrak Kontrol aşamasına gelmeleri
ile yapılmış sayılacaktır.
(8) Adayların ön başvuru için 2020 yılı KPSS P93 puanları kabul edilecek, 2018 yılı
ve öncesi KPSS P93 puanları dikkate alınmayacaktır.
(9) 2019 ve 2020 yılı KPSS P3’den her ikisine de katılmış olan adayların en yüksek
olan puanı değerlendirmeye alınacak, 2018 ve öncesi KPSS P3 puanları dikkate
alınmayacaktır.
ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı
tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.
-11-
(2) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların
başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol
edilecektir.
(3) Başvuru Ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak
doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.
(4) Adaylar başvuru esnasında haiz oldukları son mezuniyet derecesine istinaden KPSS
puan türünden sınav aşamalarına çağrılır. Bu kapsamda, başvuru esnasında ön lisans mezunu olup
KPSS P93 puan türünden çağrılan adaylar sınav aşamalarına kadar KPSS P3 puanı bulunmadığı
halde lisans mezuniyeti aldıkları takdirde sınav aşamalarına alınmayacaklardır.
d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak
İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memurları için)
(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan
önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu
suçlardan ceza alıp almadığı er/erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “Yedek
Subay/Astsubay Olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek
ve nitelik belgesinin (TABLO–5, TABLO–6 ve TABLO-7) ilgili bölümüne yazılacaktır.
(2) TSK’da istihdam edilenler ile Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini
yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup
olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.
(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar
evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine
rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.
(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus
cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.
NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “astsubay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler
ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını
taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

 1. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?
  a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?
  (1) Genel Kültür Sınavı (Bando sınıfı için),
  (2) Evrak Kontrol,
  (3) Fiziki Değerlendirme,
  (4) Kişilik Değerlendirme Testi,
  (5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
  (6) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),
  (7) Mülakat Sınavı,
  (8) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
  -12-
  (9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
  b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?
  (1) Seçim aşamalarına çağrı yapılacak adayların azami yüzde 20’si KPSS P3 lisans
  puanına, yüzde 80’i KPSS P93 ön lisans puanına göre çağrılacaktır. (Yeterli aday olmaması
  durumunda yüzdelik dilimler aranmaksızın çağrı yapılacaktır)
  (2) Adayların KPSS puanlarına ve bu kılavuzda belirtilen diğer esaslara göre sınavlara
  çağrılması Birinci Seçim Aşamasıdır.
  (3) Ön inceleme sonucunda başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim
  aşaması faaliyetlerine çağrılacaklar; aday tercihleri, ilgili KPSS puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç
  duyulan aday sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Kontenjanın en fazla 10 katı aday sınavlara
  çağrılacaktır. En düşük puanlı adayın puanı “Baraj Puanı” olacaktır. Son sırada bulunan aday ile
  aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Başvurusu kabul edilenlerin, seçim aşamaları
  faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet
  adresinde yayımlanacaktır. Seçim aşamalarında ulaşım ve kalacak yer ihtiyacının karşılanması
  sorumluluğu adayların kendisine aittir.
  (4) Bando sınıfına başvuran adaylardan bu tercihleri için KPSS puan şartı aranmayacaktır.
  Genel Kültür Sınavından başarılı oldukları takdirde seçim aşaması faaliyetlerine devam
  edeceklerdir. Başarısız olan adayların adaylığı bu tercihleri için sonlandırılacaktır. Yeterli KPSS
  puanı olanların adaylıkları diğer tercihleri için devam edecektir.
  NOT: Çağrıldığı halde herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine
  katılmayan/katılamayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.
  c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?
  Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri ANKARA’da icra
  edilecektir.
  ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar
  (1) Adayların ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunmaları, hak
  kaybı yaşamamaları açısından önem taşımaktadır.
  (2) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması faaliyetleri [Genel Kültür Sınavı
  (Bando Sınıfı İçin), Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT ve
  Mülakat Sınavı) duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında
  (Mamak/ANKARA), Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin)
  Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığında (Kirazlıdere/ANKARA) icra edilecektir. MSB tarafından
  ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde değişiklik yapılabilecektir.
  Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
  duyurulacaktır.
  (3) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında
  başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim
  aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz
  ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan
  veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.
  -13-
  d. Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:
  (1) Genel Kültür Sınavı: Bando sınıfı için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve
  Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki tabloda belirtilen konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan
  Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır:
  S.No Konu ve Mehazlar Soru
  Miktarı
  1
  Türkçe (Dil Bilgisi, Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozukluğu, Anlatım
  Bütünlüğü)
  (Dr. Ali YAKICI, Dr. Mustafa YÜCEL, Dr. Mehmet DOĞAN, Dr. V. Savaş
  YELOK- Üniversiteler için Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri)
  20
  2
  İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (Ali İhsan Gencer, Sebahattin Özel),
  (Prof.Dr. Hamza EROĞLU), (Prof.Dr. Refik TURAN, Prof.Dr. Mustafa
  SAFRAN)
  20
  3 T.C. Anayasası (Tümü) 5
  4
  Güncel Konular; Ekonomik, politik, spor, askerî konular, dünya gündemi, bilim
  ve teknolojideki son gelişmeler (01 Eylül 2019 – 01 Eylül 2020) 5
  Toplam 50
  Genel kültür sınavı çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan değerinde
  olup, yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir. Sınav 100 tam puan üzerinden
  değerlendirilecektir. Sınavdan en az 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.
  (2) Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :
  Her aday için bir gün olacak şekilde yapılacaktır. Adayların Evrak Kontrol aşaması
  için getirecekleri belgeler Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını
  taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol
  sonucunda eksik belgesi olan veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adaylar sınavın
  müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrağını aynı gün saat 14.00’a kadar tamamlayan
  adaylar seçim aşamalarına devam edebilecek, tamamlayamayanların adaylıkları
  sonlandırılacaktır.
  (3) Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
  Evrak Kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye
  tabi tutulacak, adayların TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları
  ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy
  uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada
  kabul edilmeyen adayın ölçümün yapıldığı yerden ayrılmadan ve yapılan ölçümün kendisine
  bildirilmesine müteakip olmak şartıyla yapacağı itiraz kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı
  ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı
  yoktur.
  (4) Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
  Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara
  uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeyecek olup Mülakat Sınavına kanaat
  oluşturma maksatlıdır.
  (5) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı)
  (a) Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen ve Kara, Deniz,
  Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve (400 veya 1500 m) koşu branşlarında
  değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3’dedir.
  -14-
  (b) Adaylar her branştan en az 10 puan (kadın adaylar şınavdan en az 9 puan)
  almak zorundadır, puan limitleri TABLO-3’de olduğu gibidir. Bir branştan istenen puanı alamayan
  aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan
  itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri
  sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her
  branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler taleplerini, seçim aşamalarının icra edildiği
  bölgeyi terk etmeden ve sonucun kendisine tebliğ edilmesini müteakip sonuç tebliğ komisyonuna
  iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona
  gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar
  olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.
  (c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden
  (aile/kurum/resmi veya özel hastane hekimi vb.) “Durum bildirir tek hekim sağlık raporu”
  almaları gerekmektedir Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Ayrıca FYT’ye katılacak
  adaylardan, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir
  sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım
  bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde
  sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği TABLO-9’dadır)
  alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak
  durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen
  adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.
  (ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının
  sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir.
  (d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor
  ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir.
  (6) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı [Bando Sınıfı İçin
  (Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA)]:
  (a) Bando sınıfına başvuran adaylar fiziki yeterlilik sınavında başarılı olmasını
  müteakip Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeterlilik ve
  Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar piyano ve vurmalı çalgılar
  hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.
  (b) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Komisyonu adayları 100
  tam puan üzerinden değerlendirecek, 60 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilecektir. Müzik
  Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hv.K.K. Bando Merasim K.lığında
  (Kirazlıdere/ANKARA) icra edilecektir. Müzik Yeterlilik Sınavına girmek istemeyen adaylardan
  bu durumu beyan eden feragatname dilekçesi alınacaktır.
  (c) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin uygulama
  kriterleri TABLO-4’dedir.
  (7) Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):
  (a) Önceki seçim aşamalarının tamamından başarılı olan adaylar Mülakat (Sözlü)
  Sınavına katılacaktır.
  (b) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak
  amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.
  -15-
  (c) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, genel
  kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade etme becerisi, düşünceleri arasındaki
  tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu,
  davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz
  konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.
  (ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan
  üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul
  edilecektir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam
  ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

klavuz devamı

Benzer İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir